Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

 

Strategia, wizja i misja Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej

Strategia CJ PŁ została opracowana na podstawie  Strategii Rozwoju PŁ na lata 2015-20 przyjętej  Uchwałą Senatu 4/2015 z dn. 25 lutego 2015.

 

Wizja:

Do 2019 CJ PŁ będzie jednostką, która:

- posiada międzynarodowy certyfikat gwarancji jakości usług językowych EAQUALS,

- posiada nowoczesną bazę materialną do prowadzenia zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie,

- wspiera działania innowacyjne oraz rozwój zawodowy i osobisty  swoich pracowników,

- oferuje atrakcyjną ofertę kształcenia językowego i kompetencji społecznych dostosowanych do potrzeb runku pracy,

- aktywnie działa na rzecz społeczności akademickiej PŁ, której jest istotnym zasobem strategicznym,

- wspiera rozwój kultury studenckiej i aktywnie włącza się w proces wychowania studentów,

- jest sprawnie zarządzana i posiada dostosowaną do wykonywanych i założonych zadań strukturę organizacyjną i zintegrowany system kontroli,

- jest przyjaznym miejscem pracy, gdzie na wszystkich poziomach relacji służbowych pracownicy okazują sobie szacunek i wsparcie.

 

Misja

Podstawowym zadaniem CJ PŁ  jest zapewnienie wysokich standardów jakości kształcenia języków obcych,  propagowanie wśród studentów umiejętności miękkich niezbędnych w środowisku pracy oraz dbanie o rozwój zasobów ludzkich.  Wspieramy  pogląd, że kształtowanie jest procesem trwającym przez całe życie i w naszej jednostce dotyczy zarówno studentów jak i pracowników. Jesteśmy przyjaznym środowiskiem pracy i zdobywania wiedzy, które sprzyja realizacji potrzeb wyższych takich jak potrzeba przynależności, uznania i samorealizacji.

Cele strategiczne:

Cel 1. Pozyskanie/rozwój kompetentnej kadry

Działanie

Osoba odpowiedzialna

termin

1.1 zidentyfikowanie słabych stron na podstawie raportu z hospitacji i stworzenie planu szkoleń

 

DD, ZdD , ZdH

 

1.2 wyłanianie liderów dydaktyki  - ustalenie kryteriów wyboru Nauczyciela Roku

ZdP, Samorząd Studencki

 

1.3 prowadzenie indywidualnych rozmów na temat osiągniętych wyników Okresowej Oceny NA (kształtowanie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego)

D

 

1.4 wprowadzenie systemu nagród (nagroda JM Rektora, gratulacje, odznaczenia, etc. )

 

D, RC

 

1.5  opracowanie kryteriów awansów poprzez konkursy

D, RC

 

1.6 równomierne rozłożenie godzin ponadwymiarowych, oferowanie godzin ponadwymiarowych najlepszym dydaktykom

D, DA

 

 

 

Cel 2. Podnoszenie poziomu kształcenia

Działanie

Osoba odpowiedzialna

termin

2.1 doskonalenie efektów kształcenia zgodnie z KRK ( poszerzenie rozwijanych kompetencji o nowe umiejętności w zakresie kompetencji pragmatycznej i międzykulturowej)

DD, ZdD

 

2.2 opracowanie koncepcji uznawania kompetencji językowych nabytych w drodze kształcenia nieformalnego i pozaformalnego, w tym:

-Stworzenie standardów postępowania przy uznawaniu kompetencji

-Przygotowanie, we współpracy z odpowiednimi jednostkami PŁ, wzoru świadectw ukończenia kursu odbytego w CJ oraz opracowanie zasad pobierania za nie odpłatności

 

DD, ZsWC, ZdK

 

2.3 Tworzenie różnorodnej i atrakcyjnej rynkowo oferty edukacyjnej 

DD, ZdD, ZsK

 

2.4 Opracowywanie programów/materiałów e-learningowych do nauki języków obcych

ZdD, Cały Z

 

2.5 Poszerzenie sposobów wykorzystania platformy Wikamp  (dziennik elektroniczny,   przechowywanie dokumentacji studenckiej, etc.)

DD

 

2.6 Zorganizowanie olimpiady dla szkół średnich i/lub konferencji j. francuskiego/hiszpańskiego

ZdP,

 

2.7 Czynne włączenie się w powołanie w PŁ „Teaching Centre” – opracowanie listy kursów doskonalących kompetencje językowe i umiejętności miękkie

ZdK,

 

2.8 Powołanie Zespołu Weryfikacji i Certyfikacji Efektów Kształcenia

D, DD

 

2.9 Przygotowanie aplikacji do nagrody European language Label

CałyZ

 

2.10 Aplikowanie o akredytowane członkostwo w  stowarzyszeniach EAQUALS (Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services) http://eaquals.org/pages/7110 oraz EALTA (European Association for Language Testing and Assessment) http://www.ealta.eu.org/

D, ZdWC

 

2.11 Ankietyzacja zajęć, opracowanie i wdrożenie działań usprawniających

D, DA, DD,  KJ, KOJ, ZdD, ZdWC,

 

 

Cel 3. Współdziałanie z otoczeniem

Działanie

Osoba odpowiedzialna

termin

3.1 usprawnienie i poszerzenie metod rozpowszechniania informacji o aktualnej ofercie edukacyjnej CJ

DA, ZdP, ZdK

 

3.2 przygotowanie i prowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje nauczycieli szkół średnich

ZdP, ZdK

 

3.3 bieżące przekazywanie informacji o aktywności CJ do działu promocji PŁ

ZdP

 

3.4 podejmowanie działań w ramach Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO

ZdP, ZdWC,

 

 

 

Cel 4. Nowoczesne i sprawne zarządzanie

Działanie

Osoba odpowiedzialna

Termin

4.1 doskonalenie struktury organizacyjnej – dopasowanie zatrudnienia do wykonywanych i zaplanowanych działań (usprawnienie obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego)

D, DA

 

4.2 opracowanie procedur składania wniosków i skarg

DA

 

4.3 sprawdzenie/poprawienie spójności obowiązków zatrudnionych w jednostce pracowników i zapewnienie pokrycia wszystkich strategicznych obszarów

D, DA

 

4.4 doskonalenie procesu zarządzania zasobami ludzkimi ( ankieta satysfakcji, system szkoleń, etc.)

KJ, KOJ, D

 

4.5 stworzenie Księgi Jakości

D, DD, DA, KJ

 

4.6 zwiększenie dochodów z działalności dydaktycznej i usługowej

D, DA, ZdP, ZdK