Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Procedury przystępowania do egzaminu z nowożytnego języka obcego na studiach III-go stopnia:

1. Student/tka na studiach III-go stopnia kontaktuje się z docelowym Egzaminatorem w celu omówienia terminu podejścia do egzaminu.

2. Doktorant/tka przedstawia Egzaminatorowi przed przystąpieniem do egzaminu Abstrakt w języku egzaminowanym.

3. Student/tka studiów III-go stopnia uzgadnia z Egzaminatorem oraz Członkami Komisji swojego Wydziału macierzystego termin przystąpienia do egzaminu.

4. Student/tka studiów III-go stopnia przystępuje do egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego.

5. Sugeruje się aby student zdawał egzamin z języka, który jest kontynuacją wynikającą z poprzednich etapów nauki.

 

Procedury zwolnienia z egzaminu z nowożytnego języka obcego na studiach III-go stopnia na Politechnice Łódzkiej:

1. Przedstawienie przez Student/tka studiów III-go stopnia certyfikatu zdanego egzaminu z docelowego nowożytnego języka obcego uwzględnionego w wykazie ministerialnym - w załączniku. 

2. Złożenie w Sekretariacie CJ PŁ wypełnionego podania o zwolnienie (- w załączniku) wraz z kopią certyfikatu.

Uwaga: Doktoranci, którzy posiadają certyfikaty zwalniające z egzaminu z języka obcego nie muszą uczęszczać na zajęcia językowe na studiach doktoranckich.