Współpraca z zagranicą

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej aktywnie zaangażowane jest w europejskie programy współpracy międzynarodowej skierowane do studentów uczelni wyższych.

  • Prowadzimy kursy językowe dla studentów zagranicznych goszczących na naszej uczelni w ramach programów Erasmus oraz Erasmus Mundus. W czasie lektoratów studenci zagraniczni doskonalą swoje umiejętności językowe i mają możliwość nawiązania bliższych kontaktów z polskimi studentami w ramach prowadzonych wspólnie akcji, np. tygodnia mobilności, który od kilku lat odbywa się w CJ w październiku.

Program Erasmus Mundus prowadzony jest przez europejską organizację - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

A. Akcja 1 – Europejskie studia magisterskie i doktoranckie

Oferta adresowana do absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia. Polscy obywatele mogą ubiegać się o przyjęcie na Europejskie Studia Erasmus Mundus na takich samych zasadach jak pozostali studenci krajów Unii Europejskiej. Wykaz studiów drugiego i trzeciego stopnia, zatwierdzonych przez Komisję Europejską jako europejskie studia magisterskie/doktoranckie Erasmus Mundus jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

B. Akcja 2 – partnerstwo tworzone w celu realizacji mobilności pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz tzw. krajami trzecimi (dawny program Erasmus Mundus External Cooperation Window)

Oferta adresowana JEDYNIE do studentów uczelni wchodzących w skład grupy partnerskiej.

Wszyscy studenci uczelni uczestniczącej w projekcie partnerskim, którzy spełniają kryteria rekrutacji określone przez uczelnię, mają prawo ubiegać się o stypendium z budżetu programu Akcji 2 programu Erasmus Mundus pozwalające na pokrycie kosztów podróży i utrzymania związanych ze zrealizowaniem części programu studiów na uczelni partnerskiej w tzw. kraju trzecim. 

Informacja, czy uczelnia jest partnerem w projekcie powinna być dostępna w dziale współpracy z zagranicą danej uczelni. Jeżeli uczelnia jest członkiem grupy realizującej projekt partnerski, powinna udzielić szczegółowych informacji odnośnie czasu trwania wyjazdu, wysokości stypendium oraz terminów i kryteriów rekrutacji.

Oferta wyjazdowa (kraje docelowe i uczelnie partnerskie) są uzależnione od rodzaju partnerstwa. Rodzaje partnerstw odnoszą się zwykle do poszczególnych obszarów geograficznych (np. kraje Azji i Pacyfiku, Rosja, kraje Ameryki Łacińskiej, itp.).

Program Erasmus  oferuje prowadzenie wymiany studentów obejmującej:

  • wyjazdy studentów na część studiów do zagranicznych uczelni partnerskich i przyjazdy studentów z tych uczelni
  • wyjazdy studentów na praktyki do współpracujących instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich

Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus sprawdźcie na stronach:

CJ przeprowadza rekrutację językową dla studentów PŁ ubiegających się o wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne w  ramach programu Erasmus.

Studenci mogą skorzystać z oferty CJ  uczestniczenia w kursach językowych, które pomogą im zapoznać się z zakresem materiału i umiejętnościami językowymi sprawdzanymi w czasie egzaminów Erasmus. Kursy te są dofinansowane przez Sekcję Umiędzynarodowienia PŁ i opłata za 45 godzin kursu wynosi jedynie 100 zł.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na ten temat w zakładce CJ PŁ „Erasmus – wyjazdy na studia.”

CJ prowadzi też egzaminy językowe dla studentów ubiegających się o wyjazdy na praktyki zagraniczne w ramach programu IAESTE

Zapisy na egzaminy językowe I inne przydatne informacje na stronie cj pl w zakładce „Wyjazdy na praktyki – IAESTE”.