Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Procedury przystępowania do egzaminu z nowożytnego języka obcego na studiach III-go stopnia:

1. Student/tka na studiach III-go stopnia kontaktuje się z docelowym Egzaminatorem w celu omówienia terminu podejścia do części pisemnej.

2. Doktorant/tka przedstawia Egzaminatorowi przed przystąpieniem do części pisemnej Abstrakt w języku egzaminowanym.

3. Doktorant/ka przystępuje do części pisemnej ww. egzaminu - format w załączniku.

4. Po otrzymaniu przynajmniej 60% z części pisemnej Student/tka studiów III-go stopnia może przystąpić do części ustnej.

5. Student/tka studiów III-go stopnia uzgadnia z Egzaminatorem oraz Członkami Komisji swojego Wydziału macierzystego termin przystąpienia do części ustnej.

6. Do ustnej części egzaminu z języka obcego należy przystąpić nie później niż 2 lata od czasu zdania części pisemnej.*

7. Student/tka studiów III-go stopnia przystępuje do części ustnej egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego.

 

Procedury zwolnienia z egzaminu z nowożytnego języka obcego na studiach III-go stopnia na Politechnice Łódzkiej:

1. Przedstawienie przez Student/tka studiów III-go stopnia certyfikatu zdanego egzaminu z docelowego nowożytnego języka obcego uwzględnionego w wykazie ministerialnym - w załączniku. 

2. Złożenie w Sekretariacie CJ PŁ wypełnionego podania o zwolnienie (- w załączniku) wraz z kopią certyfikatu.

 *Zmiana wprowadzona w związku z różnymi terminami obowiązkowego egzaminu pisemnego z języka obcego dla doktorantów w zależności od wydziału.

Uwaga: Doktoranci, którzy posiadają certyfikaty zwalniające z egzaminu z języka obcego nie muszą uczęszczać na zajęcia językowe na studiach doktoranckich.