Studia III stopnia

Celem lektoratu na studiach 3 stopnia jest:

  1. Rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angielskim w kontekście naukowym i zawodowym w ramach przygotowania do egzaminu doktorskiego z języka obcego.
  2. Rozwijanie umiejętności i sprawności pisania związanych z organizacją, edycją i korektą tekstów akademickich.

Po zakończeniu lektoratu doktorant potrafi:

  1. Przygotować i wygłosić profesjonalną prezentację dotyczącą pracy doktorskiej i dorobku naukowego.
  2. Zastosować różnorodne techniki słuchania dla zrozumienia i właściwej interpretacji oraz oceny prezentacji, wykładu i dyskusji na tematy związane ze studiowaną dziedziną.
  3. Udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące prezentowanego zagadnienia przy użyciu właściwych technik, słownictwa oraz konstrukcji językowych.
  4. Wyrażać swoje opinie podczas międzynarodowych dyskusji akademickich, stosując właściwe strategie, słownictwo i konstrukcje językowe ze świadomością różnic kulturowych.
  5. Pisać poprawnie skonstruowane teksty akademickie o określonej długości (abstrakt, artykuł), wykazując się dużą poprawnością gramatyczną, umiejętnością stosowania właściwego stylu oraz niepopełniania plagiatu.

FORMAT EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO

Egzamin ustny: 100p

  1. Autoprezentacja - rozmowa z egzaminatorem -20p (3-5 min.)
  2. Prezentacja multimedialna założeń pracy doktorskiej kandydata -40p (max. 10 min.)
  3. Dyskusja na temat przedstawionej prezentacji i pracy doktorskiej - trzy pytania od egzaminatorów – 40p (5-8 min.)

Lektorzy odpowiedzialni za egzaminy z języka nowożytnego na III stopniu studiów

Język angielski

Wydział Mechaniczny W1 - mgr Elżbieta Krawczyk
WYdział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki W2 - mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska
Wydział Chemiczny W3 - mgr Agnieszka Kleczkowska
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów W4 - mgr Agnieszka Tynecka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności W5 - mgr Izabella Łacińska-Wójcik
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska W6 - mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej W7 - mgr Krystyna Breszka-Jędrzejewska
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji W9 - mgr Agnieszka Kleczkowska
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska W10 - mgr Aleksandra Kaczmarek

Inne języki (francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) Wszystkie Wydziały - mgr Agnieszka Rogaczewska-Granatowska

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok