Zapisy na lektorat - I stopień studiów (inżynierskie/ licencjackie)

Poniższe informacje dotyczą formy zapisu na lektorat w CJPŁ w roku akademickim 2019/2020 w trzech opcjach: dla studentów rozpoczynających lektorat, powtarzających lektorat oraz kontynuujących lektorat. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi w zależności od sytuacji, która Państwa dotyczy.

  • DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH LEKTORAT w CJPŁ

Poniższe informacje dotyczą tylko studentów rozpoczynających lektorat w Centrum Językowym PŁ. Studenci różnych wydziałów oraz kierunków rozpoczynają zajęcia językowe na różnych semestrach według obowiązujących programów studiów. W semestrze letnim 2019/2020 zajęcia rozpoczynają studenci następujących wydziałów: W-3 (Chem.), W-1 (Mech.), W-2 (EEIA) oraz W-7 (FTIMS).

1. Zapis na obowiązkowy lektorat jest dokonywany indywidualnie przez studenta, przed rozpoczęciem semestru na którym rozpoczynają się zajęcia językowe. Przynależność do grupy dziekańskiej na wydziale nie oznacza automatycznego zapisu na lektorat w CJ PŁ.

2. Zapis na lektorat odbywa się wyłącznie online za pośrednictwem platformy WIKAMP przed rozpoczęciem zajęć. Studenci, którzy dokonali zapisu na lektorat w procesie rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 nie muszą po raz kolejny dokonywac zapisu; dane już raz wprowadzone widnieją w bazie i na ich podstawie student zostanie przydzielony do grupy na konkretnej ścieżce językowej.

3. Po zakończeniu zapisów elektronicznych student może zapisać się na lektorat u KOORDYNATORA swojego wydziału, w godzinach dyżuru, maksymalnie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w drugim tygodniu semestru. W uzasadnionych przypadkach zapis na lektorat jest możliwy przed rozpoczęciem czwartego tygodnia zajęć w semestrze, po uzyskaniu zgody Dyrektora ds. Dydaktycznych.

4. Zapis na lektorat online składa się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności student wypełnia KWESTIONARIUSZ, w którym podaje podstawowe dane (numer indeksu, wydział, kierunek etc.) oraz następnie rozwiązuje TEST DIAGNOSTYCZNY, który umożliwi przydział do grupy na odpowiednim poziomie zaawansowania. Niekompletny lub niewypełniony formularz może spowodować, że student nie zostanie fizycznie zapisany na lektorat.

Lektorat na pierwszym stopniu studiów kończy się obowiązkowym egzaminem językowym na poziomie minimum B2 lub C1, dlatego CJPŁ realizuje zajęcia dla studentów w dwóch ścieżkach językowych:

  • ścieżka B1-B2 przygotowuje do egzaminu na poziomie B2
  • ścieżka B2-C1 przygotowuje do egzaminu na poziomie C1

 Po wypełnieniu testu diagnostycznego studenci zostają przydzieleni do grup na poziomie B1 lub B2 w zależności od wyniku testu. Nie ma możliwości rozpoczęcia lektoratu od poziomu niższego niż B1, jeśli student, w dniu zapisu na lektorat nie posiada udokumentowanych kompetencji językowych z innego języka nowożytnego, niż ten na który chce uczęszczać. (tabele uznawalności).

5. W trakcie zapisu online student wybiera język na który chce uczęszczać na zajęcia w trakcie realizacji lektoratu. Według nowych programów studiów PŁ student musi obowiązkowo zrealizować zajęcia językowe w wymiarze 150 lub 100 godz. języka ogólno-biznesowego oraz 30 lub 20 godzin języka technicznego w zależności od trybu studiów, oraz zdać egzamin językowy na poziomie  minimum B2 (dla ścieżki B1-B2) lub na poziomie C1 (dla ścieżki B2-C1) . Student nie musi uczęszczać na lektorat z języka angielskiego jeśli jego znajomość języka gwarantuje mu już w chwili zapisu zdanie egzaminu na poziomie minimum B2. Może wybrać inny język, np. hiszpański, realizowany od poziomu A1 w wymiarze 150 lub 100 godzin, a obowiązkowy egzamin na poziomie minimum B2 zdaje z języka angielskiego w terminie obowiązkowej certyfikacji objętej programem studiów.

  • DLA STUDENTÓW POWTARZAJĄCYCH LEKTORAT

1/ W przypadku powtarzania lektoratu student zgłasza się do KOORDYNATORA swojego wydziału po skierowanie do grupy w której będzie realizował zajęcia i ze skierowaniem od koordynatora udaje się bezpośrednio na zajęcia, na które został skierowany. Przy zapisie do grupy, student okazuje lektorowi prowadzącemu zajęcia skierowanie, które uzyskał od koordynatora.

2/ Zapisuje się na przedmiot do lektora na platformie WIKAMP po uzyskaniu klucza dostępu do przedmiotu.

  • DLA STUDENTÓW KONTYNUUJACYCH LEKTORAT

1/ Studenci kontynuujący naukę języka w CJ PŁ zapisują się do grup lektoratowych na wyższym semestrze (bloku) według obowiązującego planu zajęć i przewidzianego na zajęcia pasma wydziałowego, po uzyskaniu klucza dostępu do przedmiotu od lektora danej grupy. Ponieważ w CJPŁ obowiązuje sekwencyjność zaliczania lektoratów, aby zapisać się na kolejny blok języka obcego konieczne jest zaliczenie bloku poprzedzającego.

2/ W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zapisanie się na zajęcia do grupy z innego wydziału czy kierunku pod warunkiem, że jej liczebność nie przekracza dopuszczalnej ilości studentów. W tym celu student udaje się do koordynatora swojego wydziału, który kieruje go na zajęcia docelowe na podstawie skierowania do grupy.

Tags:
Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.