Zasady realizacji lektoratu - studia III stopnia

Procedury przystępowania do egzaminu z nowożytnego języka obcego na studiach III-go stopnia:

  1. Student/tka na studiach III-go stopnia kontaktuje się z docelowym Egzaminatorem w celu omówienia terminu podejścia do egzaminu.
  2. Doktorant/tka przedstawia Egzaminatorowi przed przystąpieniem do egzaminu Abstrakt w języku egzaminowanym.
  3. Student/tka studiów III-go stopnia uzgadnia z Egzaminatorem oraz Członkami Komisji swojego Wydziału macierzystego termin przystąpienia do egzaminu.
  4. Student/tka studiów III-go stopnia przystępuje do egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego.
  5. Sugeruje się, aby student zdawał egzamin z języka, który jest kontynuacją wynikającą z poprzednich etapów nauki.

Procedury zwolnienia z egzaminu z nowożytnego języka obcego na studiach III-go stopnia na Politechnice Łódzkiej:

  1. Przedstawienie przez Studenta/tkę studiów III-go stopnia certyfikatu zdanego egzaminu z docelowego nowożytnego języka obcego uwzględnionego w wykazie ministerialnym - prosimy o zapoznanie się z wykazem certyfikatów zwalniających z egzaminu Certyfikaty.
  2. Złożenie w Sekretariacie CJ PŁ wypełnionego podania o zwolnienie (Wzór podania) wraz z kopią certyfikatu.

Uwaga: Doktoranci, którzy posiadają certyfikaty zwalniające z egzaminu z języka obcego nie muszą uczęszczać na zajęcia językowe na studiach doktoranckich.

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok