Zespoły zadaniowe

Zespół ds. dydaktyki z sekcją e-learning

Koordynator - mgr Mariola Hejduk

Zespół do spraw ds. dydaktyki, kontynuuje swoją pracę z lat poprzednich. W roku akademickim 2019-2020 skupi się na obszarach współtworzenia i monitorowania programów nauczania realizowanych w ramach lektoratu, testowania i opiniowania nowych podręczników, opracowania pakietów oraz rozpowszechniania informacji wspierających działania pracowników dydaktycznych i studentów. Przy wsparciu merytorycznym członków zespołu planowane jest przeprowadzenie działań usprawniających proces ewaluacji, wspieranie i moderowanie aktywności online dydaktyków i studentów oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych CJ jak i motywowanie różnorodnych działań prorozwojowych. Przy wsparciu merytorycznym członków zespołu tworzone są zasoby związane z dydaktyką języków obcych na odległość. Ważnym aspektem działalności zespołu jest  inicjowanie współpracy i wymiany doświadczeń ze środowiskiem akademickim i oświatowym, którego pierwszym przykładem była konferencja Lektor High-Tech, która odbyła się już w dwóch edycjach w 2018 oraz w 2019 roku. Zespó zajmuje się wspieraniem i moderowaniem aktywności online dydaktyków i studentów CJ, organizowaniem i prowadzeniem szkoleń z zakresu narzędzi WIKAMP i nowoczesnych technologii w nauczaniu, motywowaniem i wspieraniem różnorodnych działań mających na celu propagowanie użycia narzędzi WIKAMP i e-learningu wśród pracowników CJ.
Ważnym obszarem działalności zespołu jest także propagowanie i zachęcanie do udziału w szkoleniach zewnętrznych i konferencjach, opracowywanie zasobów dydaktycznych wspierających działania nauczycieli i studentów (zestawów ćwiczeń tematycznych, quizów, gier dydaktycznych, itp.) jak i obsługa studentów niepełnosprawnych, skierowania do grup, nauczanie indywidualne, dostosowywanie materiałów dydaktycznych i egzaminacyjnych do zaleceń lekarskich.

Zespół ds. weryfikacji i certyfikacji efektów uczenia się (WICEU)

Koordynator - mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska

Zespół do spraw Weryfikacji i Certyfikacji Efektów Uczenia się powstał w 2016 roku. Pierwotnie nosił nazwę WICEK (Zespół ds. weryfikacji i certyfikacji efektów kształcenia). Do jego zadań należy obsługa i organizacja sesji egzaminacyjnych - tworzenie harmonogramu sesji, nadzór nad dokumentacją i obsługa studentów (pokazywanie prac egzaminacyjnych, egzaminy komisyjne, reklamacje). Zespół prowadzi akredytację SERMO współpracując z innymi uczelniami w weryfikacji zestawów egzaminacyjnych. Odpowiedzialny jest również za opracowanie wytycznych dotyczących potwierdzania efektów uczenia się dla studiów 1-go, 2-go i 3-go stopnia. Zespół wspiera lektorów i wykładowców w doskonaleniu narzędzi weryfikacji efektów kształcenia w programach CJ, prowadząc szkolenia kalibrujące dla zespołu dydaktyków oraz tworząc i weryfikując testy blokowe i zestawy egzaminacyjne.

Zespół ds. hospitacji

Koordynator - dr Katarzyna Budzińska

Zespół ds. hospitacji kontynuuje swoją pracę wzorem lat poprzednich. W roku akademickim 2019-2020 skupi się na obszarach opracowania i weryfikacji procedur oraz wzorów dokumentów wszystkich typów obserwacji zajęć. Zajmie się tworzeniem harmonogramów hospitacji systemowych oraz krótkich obserwacji zajęć. Członkowie zespołu planują przeprowadzić hospitacje; sporządzić semestralny raport z przeprowadzonych obserwacji zajęć z zaznaczeniem obszarów do udoskonalenia i propozycją wewnętrznych szkoleń metodycznych. Istotną częścią działalności zespołu jest prowadzenie konsultacji metodycznych dla nauczycieli.

Zespół ds. współpracy z wydziałami

Koordynator – mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska

Zespół ds. współpracy z wydziałami kontynuując swoją pracę z lat poprzednich, w latach 2019-2020 zamierza skupić się na szeroko pojętej opiece nad studentami w trakcie roku akademickiego i sesji egzaminacyjnej (przepisywanie ocen na podstawie uzyskanych wcześniej zaliczeń lektoratu, rozwiązywanie kwestii spornych oraz udzielanie wszelkich informacji dotyczących obowiązujących procedur). Zespół odpowiada również za organizację procesu kwalifikacji studentów oraz monitorowanie liczebności grup językowych. Do zadań zespołu należy współpraca z Dziekanami i dziekanatami, przeprowadzanie egzaminów doktorskich, udział w egzaminach komisyjnych oraz organizacja spotkań informacyjnych dotyczących wymagań oraz dostępnych scieżek realizacji lektoratu dla studentów pierwszego roku.

Zespół ds. promocji

Koordynator - mgr Maria Walenda

Zespół do spraw promocji, w roku akademickim 2019-2020 skupi się wokół aspektów propagowania idei nauki języków obcych wśród studentów oraz zwiększenia ich mobilności, organizacji imprez i konkursów promujących naukę języków obcych jak i propagowania czytelnictwa w językach obcych. Przy wsparciu merytorycznym członków zespołu planowane jest także współpraca z Sekcją Umiędzynarodowienia Edukacji w zakresie promowania wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne jak i nawiązywanie współpracy z przedsiębiorstwami z regionu łódzkiego. Ważnym aspektem działalności zespołu jest opracowanie materiałów promujących oraz reklamowanie imprez organizowanych w CJ, administrowanie publikacjami na stronie internetowej oraz Facebooku i przygotowanie prezentacji edukacyjno-informacyjnych na monitorze w holu CJ PŁ.

Zespół ds. kursów komercyjnych

Koordynator - mgr Robert Pawłowski

Zespół do spraw kursów komercyjnych, kontynuuje swoją pracę w roku akademickim 2019-2020 skupi się na obszarach organizacji kursów komercyjnych oraz olimpiad językowych. Przy wsparciu merytorycznym członków zespołu planowane jest także rozszerzanie oferty kursów poprzez wprowadzanie nowych propozycji egzaminów międzynarodowych oraz przygotowanie oferty kursów dokształcających dla instytucji zewnętrznych (banki, firmy, etc) oraz pracowników PŁ. Ważnym aspektem działalności zespołu jest propagowanie idei nauki języków obcych wśród studentów w celu zwiększenia ich mobilności i zatrudnienia jak i organizacja akcji promocyjnych wraz z partnerami CJ a także współpraca z Sekcją Umiędzynarodowienia Edukacji i organizacji kursów i egzaminów przygotowujących na wyjazd w ramach programu Erasmus + oraz IAESTE (wyjazdy na praktyki).

Zespół ds. jakości

Koordynator - mgr Marzena Stawicka

Zespół do spraw jakości, kontynuuje swoją pracę z lat poprzednich a  w roku akademickim 2019-2020 skupi się na obszarach, pozyskiwania akredytacji potwierdzających jakość kształcenia oraz współpracą z Komisarzami ds. Jakości Kształcenia i innymi zespołami w celu podnoszenia jakości kształcenia w CJ PŁ. Przy wsparciu merytorycznym członków planowane jest przeprowadzanie i analiza ankiet studentów w sprawie oceny przedmiotów i zajęć dydaktycznych prowadzonych w CJ PŁ. Ważnym aspektem działalności zespołu jest tworzenie i aktualizacja Księgi Jakości oraz otoczenie opieką merytoryczną nad początkującymi oraz nowozatrudnionymi nauczycielami.

Zespół ds. tłumaczeń

Koordynator - mgr Łukasz Wodarczyk

Zespół ds. tłumaczeń kontynuuje swoją działalność z lat poprzednich. Korzystając z doświadczenia naszych pracowników, a zarazem tłumaczy technicznych i przysięgłych oferuje usługi tłumaczeń i korekty językowej. Specjalizujemy się w tłumaczeniu tekstów prawniczych dla administracji i artykułów akademickich. Nasza oferta wychodzi również poza uczelnię do sektora prywatnego.

Zespół ds. oceny jakości kształcenia

Zespół do spraw ds. oceny jakości kształcenia, kontynuuje swoją pracę, w roku akademickim 2019-2020 skupi się na obszarach oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, monitoringu i realizacją zaleceń komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia, przygotowaniem sprawozdania z oceny jakości kształcenia i przedstawieniem raportu. Członkowie zespołu planują przeprowadzić oceny zbiorczych wyników ankietyzacji i hospitacji oraz przeprowadzić wstępne oceny jakości kształcenia poprzedzającej wizyty związane z akredytacją. Istotną częścią działalności zespołu jest przedstawienie Dyrektorowi CJ PŁ wytycznych dotyczących planu naprawczego dla poprawy jakości kształcenia jak i coroczne przedstawianie Uczelnianej Komisji Oceny Jakości Kształcenia rezultatów oceny jakości kształcenia w jednostce.

 

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.