Zasady realizacji lektoratu - studia I stopnia

Rok akademicki 2023/2024

Zasady realizacji lektoratu - studia I stopnia, program kształcenia 2020

Zasady realizacji i zaliczania lektoratu
reguluje Uchwała Nr 20/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 kwietnia 2022 r. Regulamin Studiów w Politechnice Łódzkiej Rozdział 4
Regulacje wewnętrzne - dotyczą studentów rozpoczynających lektorat w semestrze letnim 2020/21 i później

Braki w semestrze zimowym 2023/2024

Program 2020
Zgodnie z zamieszczonymi poniżej warunkami realizacji lektoratu, studenci, którzy zaliczyli moduł 3, ale nie uzyskali zaliczenia z modułu 2, NIE MOGĄ uczęszczać na zajęcia z modułu 4.
Studenci w takiej sytuacji mają następujące możliwości:
--- niezaliczone moduły 2 i 3: student/-ka zgłasza się do koordynatora wydziałowego, zapisuje się do grupy realizującej moduł 2 i uczęszcza na nowo w zajęciach. Po jego zaliczeniu, realizuje w podobny sposób moduł 3 oraz 4;
--- niezaliczony moduł 2, ale zaliczony moduł 3: student/-ka zostaje wstrzymany w realizacji lektoratu i ‘spada’ na moduł 2 (może poprawiać moduł 2 dopisując się do grupy jako wolny słuchacz) ale może się to wiązać docelowo ze zmianą programu z B1-B2 na B2new;
--- niezaliczony moduł 1, zaliczony 2 i 3 (lub inne przypadki szczególne): student/-ka zgłasza się do koordynatora wydziałowego, który w porozumieniu z liderką koordynatorów dopisuje studenta do odpowiedniej grupy
--- niezaliczony moduł 3, zaliczony moduł 1 oraz 2 – studenci mogą kontynuować lektorat na module 4. Jeśli brak zaliczenia wynika z niezdanego testu końcowego (modułowego), student musi przystąpić do testu poprawkowego w sesji egzaminacyjnej zimowej 2023/2024 lub w terminie dodatkowym, który zostanie wyznaczony przed sesją. Jeśli brak zaliczenia wynika z innych przyczyn, student ustala formę zaliczenia zaległego modułu z lektorem (lub koordynatorem wydziałowym, jeśli poprzedni lektor jest nieobecny).

Program 2019
--- niezaliczony lektorat z języka technicznego (30h):
a) student/-ka zgłasza się do lektora, który prowadził zajęcia w danym semestrze, aby ustalić formę zaliczenia braków;
b) w przypadku nieobecności lektora, student/-ka zgłasza się do koordynatora wydziałowego, z którym ustala formę zaliczenia braków

---zaliczony moduł 4E i zdany egzamin z języka, ale niezaliczony moduł 3: student/-ka musi zapisać się na powtarzanie modułu 3 w semestrze letnim 2023/24.

---niezaliczony moduł 4E z semestru zimowego 2023/24—studenci są zobowiązani do powtarzania modułu i uczęszczania na zajęcia. Dotyczy to również osób, które nie zaliczyły egzaminu w dwóch kolejnych sesjach. Studenci są zobowiązani do kontaktu z koordynatorem wydziałowym w celu przydziały do grupy. 


Zasady realizacji i zaliczania lektoratu
reguluje Uchwała Nr 20/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 kwietnia 2022 r. Regulamin Studiów w Politechnice Łódzkiej Rozdział 4
Regulacje wewnętrzne - dotyczą studentów rozpoczynających lektorat w semestrze letnim 2020/21 i później


1. Student jest zobowiązany do osobistego ZAPISU NA LEKTORAT (Język obcy moduł 1) zgodnie z zasadami i w terminie wskazanym w ogłoszeniu na stronie CJ PŁ (treść ogłoszenia powinna być opublikowana min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem zapisów). Po zakończeniu zapisów elektronicznych student może zapisać się na lektorat u koordynatora wydziału, w godzinach dyżuru, najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć w drugim tygodniu semestru.
2. Student ma prawo do zmiany poziomu grupy w okresie dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć na pierwszym semestrze lektoratu (za zgodą lektora prowadzącego i koordynatora wydziału). Po upływie tego okresu zmiana jest możliwa wyłącznie po konsultacji z koordynatorem Zespołu ds. współpracy z wydziałami i ewentualnej akceptacji p.o. Dyrektora CJPŁ
3. Student może kontynuować lektorat i uczestniczyć w zajęciach w przedmiocie Język obcy moduł 2-4E, jeśli nie zaliczył wcześniejszego modułu. Może to zrobić jedynie w semestrze bezpośrednio następującym po semestrze, w którym realizował przedmiot Język obcy, którego nie zaliczył. Jednocześnie student taki zobowiązuje się do nadrobienia zaległości i zaliczenia zaległego modułu w terminie i formie uzgodnionej z lektorem, z którym realizował niezaliczony moduł lub koordynatorem wydziałowym, jeśli rzeczony lektor jest niedostępny w bieżącym semestrze, nie później jednak niż do końca sesji egzaminacyjnej bieżącego semestru. Jeśli student nie dopełni tego zobowiązania, musi powtarzać niezaliczony moduł lektoratu w kolejnym semestrze, uczestnicząc w zajęciach na zasadach ogólnych.
4. Student powtarzający lektorat (przedmiot Język obcy) musi zgłosić się do koordynatora wydziału po skierowanie do konkretnej grupy lektoratowej, a następnie udać się na zajęcia oraz okazać skierowanie prowadzącemu zajęcia.
5. Z wszelkimi innymi sprawami związanymi z realizacją kształcenia językowego studenci powinni zgłaszać się do koordynatora wydziału w godzinach konsultacji.

Zasady realizacji lektoratu - studia I stopnia, stare programy kształcenia

Zasady realizacji i zaliczania lektoratu oraz uzyskiwania certyfikacji
reguluje Uchwała Nr 20/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 kwietnia 2022 r. Regulamin Studiów w Politechnice Łódzkiej Rozdział 4
Regulacje wewnętrzne - dotyczą wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli studia w 2019 roku lub wcześniej


1. Student jest zobowiązany do osobistego ZAPISU NA LEKTORAT (blok 1-3) zgodnie z zasadami i w terminie wskazanym w ogłoszeniu na stronie CJ PŁ (treść ogłoszenia powinna być opublikowana min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem zapisów). Po zakończeniu zapisów elektronicznych student może zapisać się na lektorat u koordynatora wydziału, w godzinach jego dyżuru, maksymalnie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w drugim tygodniu semestru. W uzasadnionych przypadkach przed rozpoczęciem czwartego tygodnia zajęć w semestrze. Ta sama procedura obowiązuje studentów powtarzających lektorat - student zgłasza się do koordynatora po skierowanie do grupy i ze skierowaniem do grupy udaje się na zajęcia, okazując skierowanie prowadzącemu.
2. Student ma prawo do zmiany poziomu grupy w okresie dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć na pierwszym semestrze lektoratu z języka (za zgodą lektora prowadzącego i koordynatora). Po upływie tego okresu, zgodę na zmianę z poziomu wyższego na niższy musi uzyskać od p.o. Dyrektora CJPŁ.
3. Student, który uzyskał średnią ocen 4,5 (cztery i pół) lub wyższą, ze wszystkich bloków języka obcego może zostać zwolniony z egzaminu końcowego (ustnego i pisemnego). Ocena z każdego bloku nie może być niższa niż 4,0 (cztery). Ocena z egzaminu końcowego wynika z uzyskanej średniej. Powyższy zapis nie dotyczy studentów, którzy zaliczenia zdobyli w terminach poprawkowych lub przystępują do egzaminu w terminie wcześniejszym (awansem).
4. Studentowi przysługuje prawo do zwolnienia z egzaminu końcowego na podstawie uzyskanego certyfikatu (patrz: tabela uznawalności).
5. Z wszelkimi innymi sprawami związanymi z realizacją kształcenia językowego studenci zgłaszają się do koordynatora danego wydziału w godzinach dyżurów.

 

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok