Zasady realizacji lektoratu na studiach niestacjonarnych

 1. Student jest zobowiązany zapisać się na lektorat zgodnie z zasadami i w terminie wskazanym w ogłoszeniu na stronie CJ PŁ (treść ogłoszenia powinna być opublikowana min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem zapisów). Po zakończeniu zapisów elektronicznych student może zapisać się na lektorat do końca pierwszego tygodnia zajęć, w uzasadnionych przypadkach najpóźniej przed rozpoczęciem czwartych zajęć w danym semestrze, zgłaszając się do koordynatora danego wydziału w godzinach jego dyżuru. W celu dopisania się do grupy (dot. osób powtarzających), student ma obowiązek uzyskać pisemną zgodę koordynatora.
 2. Student ma prawo do zmiany poziomu grupy w okresie trzech tygodni od rozpoczęcia zajęć na pierwszym semestrze lektoratu z języka (za zgodą lektora prowadzącego i koordynatora). Po upływie tego okresu, zgodę na zmianę z poziomu wyższego na niższy musi uzyskać od Zastępcy Dyrektora CJ ds. Dydaktycznych. Student może zmienić poziom z niższego na wyższy w dowolnym momencie nauki w uzgodnieniu z koordynatorem wydziału.
 3. Student ma prawo do trzech nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach, w ramach jednego bloku. Wszystkie pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim (okazanym w ciągu 2 najbliższych zajęć po chorobie) lub odrobione przed przystąpieniem do końcowego zaliczenia przedmiotu. W przeciwnym wypadku student może być skreślony z listy grupy  i zobowiązany do powtórzenia danego bloku.
 4. Student ma obowiązek zapoznać się z kartą przedmiotu określającą formy zaliczenia przedmiotu realizowanego w danym semestrze.
 5. Warunkiem kontynuacji nauki przedmiotu „język obcy” w kolejnych semestrach jest spełnienie warunków wstępnych określonych w karcie przedmiotu.
 6. Student ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do zaliczenia przedmiotu w semestrze, w którym jest on realizowany oraz do dwukrotnego przystąpienia do zaliczenia przedmiotu w sesji egzaminacyjnej w kolejnym semestrze.
 7. Student PŁ, który podejmuje studia na drugim kierunku i ma już zaliczony lektorat, zdany egzamin (pisemny i ustny) na poziomie B2 lub zaliczone pojedyncze bloki, ma prawo do uznania ocen lub może uczęszczać na lektorat np. z innego języka. Przepisywanie ocen oraz ewentualny przydział do grupy dokonywane są przez koordynatora wydziału. Oceny zdobyte w poprzednim toku studiów zachowują swoją ważność przez 5 lat.
 8. Zaliczenia uzyskane na innych uczelniach mogą być uznane na podstawie wpisów do indeksu lub innych dokumentów poświadczających uzyskanie tego zaliczenia. Student zgłasza się ze stosownymi dokumentami do Zastępcy Dyrektora CJ ds. Dydaktycznych. Jeżeli program lektoratu języka obcego w innej uczelni nie przewidywał egzaminu końcowego na poziomie B2, student ma obowiązek zdać egzamin na tym poziomie.
 9. Student, który zdał egzamin z języka obcego na poziomie B2 lub wyższym awansem jest zobowiązany do wykorzystania pozostałych godzin nauki języka przewidzianych programem, według ścieżek lektoratowych obowiązujących w danym roku akademickim.
 10. Student, który uzyskał średnią ocen 4,5 (cztery i pół) lub wyższą, ze wszystkich bloków języka obcego może być zwolniony z egzaminu końcowego (ustnego i pisemnego). Ocena z żadnego bloku nie może być niższa niż 4,0 (cztery). Ocena z egzaminu końcowego wynika z uzyskanej średniej. Powyższy zapis nie dotyczy studentów przystępujących do egzaminu w terminie wcześniejszym.
 11. Studentowi przysługuje prawo do zwolnienia z egzaminu końcowego na podstawie uzyskanego certyfikatu (patrz: tabela uznawalności). Jednakże, student ten ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach lektoratu z dowolnego języka obcego w liczbie godzin zgodnej z programem studiów.
 12. Z wszelkimi innymi sprawami związanymi z uczęszczaniem na lektorat z języka obcego studenci zgłaszają się do koordynatora danego wydziału w godzinach jego dyżurów.
Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.
Dalsze informacje Ok