Zasady realizacji lektoratu na studiach niestacjonarnych I stopnia

Zasady realizacji lektoratu - studia niestacjonarne, I stopnia, program kształcenia 2020

Zasady realizacji i zaliczania lektoratu oraz uzyskiwania certyfikacji
reguluje Uchwała Nr 6/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 kwietnia 2019 r. Regulamin Studiów w Politechnice Łódzkiej Rozdział 4
Regulacje wewnętrzne - dotyczą studentów rozpoczynających lektorat w semestrze letnim 2020/21 i później


1. Student jest zobowiązany do osobistego ZAPISU NA LEKTORAT (blok 1-3) zgodnie z zasadami i w terminie wskazanym w ogłoszeniu na stronie CJ PŁ (treść ogłoszenia powinna być opublikowana min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem zapisów). Po zakończeniu zapisów elektronicznych student może zapisać się na lektorat u koordynatora wydziału, w godzinach jego dyżuru, maksymalnie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w drugim tygodniu semestru. W uzasadnionych przypadkach przed rozpoczęciem czwartego tygodnia zajęć w semestrze. Ta sama procedura obowiązuje studentów powtarzających lektorat - student zgłasza się do koordynatora po skierowanie do grupy i ze skierowaniem do grupy udaje się na zajęcia, okazując skierowanie prowadzącemu.
2. Student ma prawo do zmiany poziomu grupy w okresie dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć na pierwszym semestrze lektoratu z języka (za zgodą lektora prowadzącego i koordynatora). Po upływie tego okresu, zgodę na zmianę z poziomu wyższego na niższy musi uzyskać od Dyrektora CJPŁ.
3. Z wszelkimi innymi sprawami związanymi z realizacją kształcenia językowego studenci zgłaszają się do koordynatora danego wydziału w godzinach dyżurów.

 

Zasady realizacji lektoratu - studia niestacjonarne, I stopnia, stare programy kształcenia

Zasady realizacji i zaliczania lektoratu oraz uzyskiwania certyfikacji
reguluje Uchwała Nr 6/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 kwietnia 2019 r. Regulamin Studiów w Politechnice Łódzkiej Rozdział 4
Regulacje wewnętrzne - dotyczą wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli studia w 2019 roku lub wcześniej


1. Student jest zobowiązany do osobistego ZAPISU NA LEKTORAT (blok 1-3) zgodnie z zasadami i w terminie wskazanym w ogłoszeniu na stronie CJ PŁ (treść ogłoszenia powinna być opublikowana min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem zapisów). Po zakończeniu zapisów elektronicznych student może zapisać się na lektorat u koordynatora wydziału, w godzinach jego dyżuru, maksymalnie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w drugim tygodniu semestru. W uzasadnionych przypadkach przed rozpoczęciem czwartego tygodnia zajęć w semestrze. Ta sama procedura obowiązuje studentów powtarzających lektorat - student zgłasza się do koordynatora po skierowanie do grupy i ze skierowaniem do grupy udaje się na zajęcia, okazując skierowanie prowadzącemu.
2. Student ma prawo do zmiany poziomu grupy w okresie dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć na pierwszym semestrze lektoratu z języka (za zgodą lektora prowadzącego i koordynatora). Po upływie tego okresu, zgodę na zmianę z poziomu wyższego na niższy musi uzyskać od Dyrektora CJPŁ.
3. Student, który uzyskał średnią ocen 4,5 (cztery i pół) lub wyższą, ze wszystkich bloków języka obcego może zostać zwolniony z egzaminu końcowego (ustnego i pisemnego). Ocena z każdego bloku nie może być niższa niż 4,0 (cztery). Ocena z egzaminu końcowego wynika z uzyskanej średniej. Powyższy zapis nie dotyczy studentów, którzy zaliczenia zdobyli w terminach poprawkowych lub przystępują do egzaminu w terminie wcześniejszym (awansem).
4. Studentowi przysługuje prawo do zwolnienia z egzaminu końcowego na podstawie uzyskanego certyfikatu (patrz: tabela uznawalności).
5. Z wszelkimi innymi sprawami związanymi z realizacją kształcenia językowego studenci zgłaszają się do koordynatora danego wydziału w godzinach dyżurów.

 

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok