Nasze projekty

Projekt ZPU 1 - Zintegrowany Program Uczelni

2018 -2022

Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt rozpoczął się 1 sierpnia 2018 i potrwa do 31 lipca 2022. Wartość projektu wynosi 13 162 101,81 zł, w tym 11 093 019,41 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Politechniką Łódzką a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany poprzez działania w trzech modułach:

  • moduł programów kształcenia;
  • moduł podnoszenia kompetencji studentów, kadr dydaktycznych uczelni oraz kadr kierowniczych i administracyjnych;
  • moduł zarządzania uczelnią.

Realizacja projektu wpisuje się w długofalową strategię wsparcia kompetencji 1737 studentów z 9 wydziałów Mechanicznego; Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; Chemicznego; Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów; Biotechnologii i Nauk o Żywności Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej; Zarządzania i Inżynierii Produkcji; Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz Kolegium Gospodarki Przestrzennej. Podniesione zostaną kompetencje kadr PŁ w zakresie: języka angielskiego, dydaktyki, e-learningu, umiejętności prezentacyjnych oraz atrakcyjności kształcenia. Natomiast kadry kierownicze i administracyjne podniosą swoje kompetencje zarządcze, językowe, z zakresu zarządzania projektami, transferu technologii oraz coachingu i mentoringu. Programem objętych zostanie 151 pracowników kadry dydaktycznej oraz 150 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej. Jakość kształcenia i zarządzanie uczelnią zostaną udoskonalone przez wprowadzenie narzędzi informatycznych. Planuje się wprowadzenie szeregu zmian i usprawnień organizacyjnych w obszarach mających wpływ na efektywność zarządzania uczelnią.

 

Grant na projekt badawczy dla nauczycieli-praktyków z wykorzystaniem testów TOEFL 

2017-2018

Organizacja Educational Testing Service (ETS) - światowy lider w dziedzinie oceny kompetencji językowych oraz badań edukacyjnych, twórca takich standaryzowanych testów językowych jak TOEFL® i TOEIC® - przyznanie grantu badawczego dla nauczycieli praktyków (pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, oraz na kursach językowych dla dorosłych), z wykorzystaniem testów TOEFL iBT lub TOEFL ITP. Wysokość przyznanego grantu wynosi do 10 tysięcy dolarów amerykańskich. Testy, których koszt pokryje ETS, muszą zostać przeprowadzone przynajmniej dwa razy w ciągu projektu (na jego początku i na końcu) celem sprawdzenia postępów studentów i słuchaczy.

 

Języki obce zawodowe dla obszaru budowlanego

2017-2018

Języki obce zawodowe dla obszaru budowlanego - Projekt Politechniki Łódzkiej mający na celu opracowanie e-zasobów dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych i techników w branży budowlanej. Z ramienia CJ PŁ w projekcie uczestniczyły następujące osoby (w kolejności alfabetycznej) - Agnieszka Burcan-Krawczyk, Magdalena Jarniewicz, Aleksandra Kaczmarek, Dorota Kulak oraz Agnieszka Wajs. Zadaniem lektorów było przetłumaczenie powstałych e-zasobów na język angielski oraz opracowanie ćwiczeń sprawdzających znajomość gramatyki.

 

Projekt „MEGAFON – Mega Fajne Odkrycia Naukowe”

2017


Celem projektu realizowanego przez Wydział Chemiczny PŁ we współpracy z Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE oraz Centrum Językowego PŁ była popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań w niemal stuosobowej grupie młodzieży szkolnej z województwa łódzkiego, w wieku od 12 do 16 lat. Dzięki wykładom, laboratoriom i zajęciom projektowym młodzież miała szansę na rozwinięcie zainteresowań przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności językowych oraz kompetencji miękkich i pracy w grupie. Projekt obejmował swym zakresem cykl 10 zajęć edukacyjnych z dziedziny chemii i fizyki oraz zajęcia wspomagające pracę w grupie Teambuilding and Communication Skills prowadzone przez doświadczonych lektorów języka angielskiego mgr A. Kozłowską oraz I. Wróblewską, a także projekty grupowe, które uczniowie realizowali przez cały okres trwania projektu.

 

Dydaktyka 2.0

2016-2018

Projekt „Dydaktyka 2.0” finansowany ze środków pozyskanych przez Politechnikę Łódzką z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Realizacja  projektu ma posłużyć podniesieniu kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej uczelni. W ciągu trzech semestrów (od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018 do semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019) prawie 400 nauczycieli zatrudnionych na wszystkich wydziałach PŁ oraz Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki ma szansę poszerzyć umiejętności i podnieść swoje kompetencje w kilku obszarach:

  1. z zakresu nowoczesnej dydaktyki: Problem Based Learning, Design Thinking, Case Teaching,
  2. z zakresu e-learningu,  zarządzania informacją, umiejętności informatycznych,
  3. z zakresu szkoleń językowych: angielskiego i francuskiego,
  4. z zakresu szkoleń w jednostkach zagranicznych: Design Thinking Advanced, Problem Based Learning Advanced.

Szkolenia prowadzone były przez doświadczonych pracowników Politechniki Łódzkiej oraz wykwalifikowanych trenerów zewnętrznych, wśród których znaleźli się też nasi pracownicy.

 

Soft Skills for ICT English- Projekt Dydaktyka 2.0 POWR.03.04.00-00-D0001/16-00 dedykowany studentom WEEiA

2016-2018

Pracownicy CJ - M. Nowacka, E. Krawczyk, J. Speller, J. Miłosz-Bartczak w ramach podzadania w projekcie przygotowali i prowadzą autorski kurs ,,Soft Skills for ICT English''. Kurs miał na celu rozwinięcie kompetencji językowych i umiejętności miękkich, takich jak: umiejętności prezentacji, pracy w grupie, czy negocjacji.

 

Młodzi w Łodzi –Językowzięci

2016-2017

Projekt Urzędu Miasta Łodzi (UMŁ) w ramach którego w CJ PŁ prowadzone były kursy języków „niszowych” m. in.: fińskiego, duńskiego i szwedzkiego. Przedsięwzięcie pod nazwą „Młodzi w Łodzi – Językowzięci” była to inicjatywa programu „Młodzi w Łodzi”, adresowana do studentów oraz pozostających bez pracy absolwentów łódzkich uczelni. Jego celem była promocja nauki niszowych języków obcych i zachęcenie łódzkich studentów i absolwentów do podnoszenia swoich kwalifikacji

 

WIKIprojekt

2014-2016

W latach 2014-16 Politechnika Łódzka przeprowadziła projekt, którego celem było zaznaczenie jej obecności w międzynarodowym medium jakim jest Wikipedia. W ramach projektu Centrum Językowe PŁ aktywnie zaangażowało się w tworzenie artykułów o uczelni i poszczególnych wydziałach w języku angielskim, jak i innych językach. Efekty pracy wielu redaktorów wikipedystów z Centrum Językowego zostały zauważone przez władze naszej uczelni i CJ PŁ zostało wyróżnione jako jedna z trzech najlepiej  działających jednostek w obszarze Wikipediizy.

 

Program Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze ICT POKL

2012

Program Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze ICT POKL; Przygotowanie i realizacja nowych kierunków studiów w odpowiedzi na współczesne potrzeby rynku pracy i wymagania gospodarki opartej na wiedzy,

 

Rozwój kompetencji zawodowych pracowników odpowiedzią na wyzwania stojące przed Grupą Wydawniczą Polskapresse

2011-2013

Rozwój kompetencji zawodowych pracowników odpowiedzią na wyzwania stojące przed Grupą Wydawniczą Polskapresse - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

 

Z Nauką Ścisłą za Pan Brat,  POKL

2010

Z Nauką Ścisłą za Pan Brat,  POKL; W styczniu i lutym 2010r.  Politechnika Łódzka podjęła w swoich progach ponad 780 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z kilku gmin (partnerów projektu) na zajęciach, wykładach i laboratoriach z takich dziedzin jak fizyka, chemia, medycyna etc. Mgr Robert Cynkier, lektor języka angielskiego, pracownik Studium Języków Obcych PŁ próbował nauczyć młodzież podstawowych pojęć z matematyki fizyki i chemii w języku angielskim w tracie barwnego wykładu pt. „Gateway to Science”. Głównym zadaniem wykładu, połączonego z grami i quizami językowymi, było zaakcentowanie konieczności uczenia się języka obcego w celu funkcjonowania we współczesnym świecie nauki.

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.