Lektor - nauczyciel języka angielskiego w Centrum Językowym PŁ

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1. Wymagania stawiane kandydatowi (opis dokładnej wiedzy, kwalifikacji, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego).

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie filologiczne,
 • tytuł magistra,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość metodyki nauczania języków obcych,
 • pełna dyspozycyjność i gotowość do pracy dydaktycznej na różnych poziomach zaawansowania,
 • znajomość Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego (ESOKJ/CEFR),
 • udokumentowany udział w szkoleniach (stażach, kursach) podwyższających kwalifikacje zawodowe, które oceniane będą pod kątem ich przydatności w pracy w CJ PŁ.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • zdolność krytycznego myślenia i skutecznego rozwiazywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • umiejętność podejmowania inicjatyw i konsekwencji w działaniu,
 • biegła obsługa pakietu MS Office.

2. Określenie warunków pracy i uprawnień związanych ze stanowiskiem.

 • umowa na zlecenie w pełnym wymiarze godzin,
 • możliwość aktywnego rozwoju zawodowego, podnoszenie i nabywanie nowych kwalifikacji (wyjazdy krajowe i zagraniczne, szkolenia),
 • nowoczesne warunki pracy.

3. Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków.

 • kształcenie i wychowywanie studentów,
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych,

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym;
 2. podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 4. Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 6. odpisy/kopie dyplomów;
 7. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

4. Miejsce, forma i termin składania dokumentów (wraz ze wskazaniem możliwości ich odbioru)

Pisemnie na adres: Politechnika Łódzka Centrum Językowe al. Politechniki 12, 93-590 Łódź

lub · Mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty kandydatów będą przyjmowane do dnia 14.03.2024 r. Liczy się data wpływu dokumentów

5. Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany

Ewa Szymańska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2024 r.

7. Opis profilu jednostki ogłaszającej konkurs

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej dba o najwyższe standardy nauczania i kreuje otwarte, przyjazne środowisko nauki i pracy. Pomagamy studentom w podnoszeniu kompetencji językowych i pozajęzykowych, niezbędnych do odnalezienia własnej drogi na współczesnym, wielokulturowym, dynamicznie rozwijającym się rynku pracy.

Centrum Językowe PŁ:

 • dysponuje nowoczesnym wyposażeniem technicznym niezbędnym do prowadzenia zajęć na wysokim poziomie,
 • wspiera działania innowacyjne, a także rozwój zawodowy i osobisty swoich pracowników,
 • zapewnia atrakcyjną ofertę kształcenia językowego oraz rozwijania kompetencji społecznych wymaganych na rynku pracy,
 • aktywnie działa na rzecz społeczności akademickiej PŁ, odgrywając w niej strategiczną rolę,
 • wspiera rozwój kultury studenckiej i aktywnie włącza się w proces wychowania studentów,
 • jest sprawnie zarządzane, posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wykonywanych i założonych zadań oraz zintegrowany system kontroli.

8. W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”.

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok